0 0 0

ChatGPT chrome谷歌浏览器插件(免费开源)

ChatGPT
2023-3-6 8251

随时随地问问 ChatGPT

1.下载chatgpt-chrome-extension.crx

2.chrome 打开新选项卡 打开开发者模式

3.网址搜索栏输入:chrome://extensions/ 确定

4.把刚才下载的文件拖进去

ctrl + shift + x 随时唤醒

AD:GPT-4官方账号:点击购买

请先登录后发表评论!

最新回复 (0)

    暂无评论

返回
请先登录后发表评论!